Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ελλιπές έγγραφο προδικασίας και επανάληψη της συζήτησης

PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Μάιος 2012 19:26

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.dskalamatas.gr 

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ελλιπές έγγραφο προδικασίας και επανάληψη της συζήτησης

********************

ΕιρΑθ 57/Φ465/2012 [Ελλιπές έγγραφο προδικασίας - Επανάληψη της συζήτησης] (παρατ. Α. Κρητικός)

Πρόεδρος: Α. Καραμηνά

Δικηγόροι: Φ. Σπυρόπουλος, Π. Χριστόπουλος, Ι. Λαμπρόπουλος, Ι. Ξηρουχάκη, Π. Ντεγιάννη, Γ. Ελευθεριάδης, Ν. Μαρινάκης

Από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει, ότι η υπεύθυνη δήλωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 και την οποία προσκομίζει η αιτούσα, δεν είναι ακριβής και πλήρης όσον αφορά την μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζει ότι δεν έχει μεταβιβάσει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της την τελευταία τριετία, αλλά αναφέρει μόνο ότι δεν έχει προβεί στη μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου της. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο αφορά την προδικασία, δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτεί ο νόμος. Για λόγους οικονομίας της δίκης διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης, για να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010.

Διατάξεις: άρθρα 254 ΚΠολΔ, 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010

[...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησής του για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, ανάμεσα στα άλλα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (κατάσταση περιουσίας και κάθε φύσεως εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Το έγγραφο αυτό, με το πιο πάνω περιεχόμενο και μάλιστα ως υπεύθυνη δήλωση για γεγονότα τα οποία αν είναι ψευδή ή αν γι’ αυτά αποκρύπτεται η αλήθεια, προβλέπονται και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, θεωρείται απαραίτητο από το νομοθέτη προκειμένου τόσο οι πιστωτές όσο και το δικαστήριο να έχει πλήρη ενημέρωση για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη αλλά επιπλέον και για το αν παρουσιάζεται μια τάση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων τη στιγμή που αυτός επικαλείται δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των οφειλών του (Δ. Μακρής, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 3869/2010, σελ. 82). Η έλλειψη του εγγράφου αυτού αλλά και η πληρότητά του ως προς το περιεχόμενό του ερευνάται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, καθώς αφορά την τήρηση της προδικασίας, ενώ σε περίπτωση μη προσκόμισής του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή μη συμπλήρωσής του, όπως ορίζει ο νόμος, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της οικονομίας της δίκης και έχει εφαρμογή και στην προκείμενη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, αρκεί η συμπλήρωση αυτή ή η επεξήγηση να εκτείνεται μέσα στα πλαίσια ενός ορισμένου δικογράφου ή ισχυρισμού. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης και η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

Εν προκειμένω με την κρινόμενη αίτηση, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η αιτούσα επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες που αναφέρονται, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα της ίδιας και του συζύγου της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, αλλιώς να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το Ν 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Ωστόσο από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ότι η από 2.6.2011 υπεύθυνη δήλωσή της, του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 που προσκομίζει, δεν είναι ακριβής και πλήρης όσον αφορά τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζει ότι δεν έχει μεταβιβάσει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της την τελευταία τριετία, αλλά αναφέρει μόνο ότι δεν έχει προβεί στην μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου της. Έτσι όμως το συγκεκριμένο έγγραφο που αφορά την προδικασία δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτεί ο νόμος και ως εκ τούτου πρέπει για λόγους σκοπιμότητας και οικονομίας της δίκης, ώστε ο οφειλέτης να μην υποβληθεί σε περαιτέρω δαπάνες, επανερχόμενος με νέα αίτηση και ακολουθώντας εξ αρχής την όλη διαδικασία (νέα απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού), να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης για να συμπληρωθεί η από 2.6.2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 111-112). [...]

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. β’ του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 «μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει: α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία». Στην περίπτωση της δημοσιευόμενης αποφάσεως μετά τη συζήτηση της υποθέσεως κατά την επεξεργασία του φακέλου ο Δικαστής διαπίστωσε ότι ο αιτών οφειλέτης είχε εμπροθέσμως καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την άνω διάταξη. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση ανέφερε ότι ο οφειλέτης δεν είχε προβεί στη μεταβίβαση κανενός εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου του χωρίς όμως να προσθέσει το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή την τελευταία τριετία. Ενόψει αυτού του κενού το Δικαστήριο προσέφυγε στην εφαρμογή του άρθρου 254 ΚΠολΔ, βάσει του οποίου ανέβαλε την έκδοση οριστικής αποφάσεως διατάσσοντας επανάληψη της συζήτησης για τη συμπλήρωση της άνω ελλείψεως. Πρόκειται για επιτυχή εφαρμογή της άνω διατάξεως, η οποία σαφώς ικανοποιεί την αρχή της οικονομίας της δίκης, η οποία δοκιμάσθηκε από ικανό αριθμό αποφάσεων οι οποίες με οριστική διάταξη απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις των οφειλετών ως απαράδεκτες ελλείψει της απαιτούμενης προδικασίας. Η απόφαση επομένως χαιρετίζεται από τον νομικό κόσμο ως απολύτως επιτυχής. Η δημοσιευόμενη απόφαση είναι από τις πρώτες που προσφεύγει σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 254 ΚΠολΔ.

Ωστόσο η αρχή της οικονομίας της δίκης θα ικανοποιείτο ακόμη περισσότερο αν το δικαστήριο δεν χρειαζόταν να προσφύγει στο άρθρο 254 ΚΠολΔ. Τούτο θα συνέβαινε αν εφαρμοζόταν η διάταξη του άρθρου 236 ΚΠολΔ υπό τη νέα της διατύπωση όπως διαμορφώθηκε μετά το Ν 3994/2011. Δηλαδή όταν ο Δικαστής έχοντας προηγουμένως μελετήσει τη δικογραφία και τον σχηματισθέντα φάκελο και έχοντας διαπιστώσει το κενό θα καλούσε τον αιτούντα οφειλέτη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως να συμπληρώσει την έλλειψη. Αν έτσι εξελισσόταν η υπόθεση δεν θα χρειαζόταν να προσφύγει στη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ.

Αθανάσιος Γ. Κρητικός,

Αντιπρόεδρος ΑΠ, ε.τ.

 

 


 
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Αυτή τη στιγμή

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους

Σύνδεση Χρήστη

Μόνο τα μέλη του Δ.Σ. Σάμου ----------------------------------
Να με θυμάσαι

Ο Καιρός Στη Σάμο

O καιρός σήμερα